Zoek
Sluit dit zoekvak.

FR: Respect de la vie privée et confidentialité

Privacy statement & policy

(laatst bijgewerkt op 04.07.2022)

Wnf cards bvba, handelsnaam New Creative Company, en (verder genoemd “Wnf cards”) respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Wnf cards kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Wnf cards worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’. 

Alle info over welke persoonsgegevens Wnf cards verwerkt en hoe Wnf cards hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden. 

 1. Deze Privacy statement & policy
 2. Persoonsgegevens in het bezit van Wnf cards
 3. Verwerking van de persoonsgegevens door Wnf cards
 4. Delen van de persoonsgegevens door Wnf cards
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van Wnf cards
 7. Minderjarigen
 8. Contactgegevens

 

1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wnf cards van u verzamelt en verwerkt. 

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van Wnf cards, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Wnf cards verwerkte persoonsgegevens. 

Wnf cards behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Wnf cards terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Wnf cards

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Wnf cards verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer: 

Gegevens die u rechtstreeks aan Wnf cards verstrekt: 

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e- mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van derekeninghouder, …;
 • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e- mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met Wnf cards, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de Wnf cards producten, (mobiele) websites, apps, webshops, … zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … .
 •  

Gegevens uit andere bronnen: 

Wnf cards kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Wnf cards, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Wnf cards. 

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Wnf cards of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Wnf cards (zoals onder andere naam, adres, e- mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Wnf cards Persoonsgegevens worden door Wnf cards voor volgende doeleinden verwerkt: 

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
 • Helpdesk
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Wnf cards;
 • De naleving van de op Wnf cards van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door Wnf cards

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Wnf cards uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wnf cards zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Wnf cards van u verwerkt. 

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. 

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Wnf cards dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel. 

Hiertoe kan u contact opnemen met Wnf cards via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze Privacy statement & policy. 

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

6. Veiligheidsbeleid van Wnf cards

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Wnf cards alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens 

Wnf cards zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Wnf cards met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Wnf cards om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Wnf cards verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van Wnf cards te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen. 

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Wnf cards deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens WNF

Cards bvba Zavelstraat 13

B – 9190 Stekene
info@wnfplus.com
0032 (0) 789.00.66

BE 0412483788

Respect de la vie privée et confidentialité

(dernière mise à jour : le 03.05.2018)

Wnf cards (ci-après dénommée « Wnf cards ») respectent votre vie privée et assurent la confidentialité des données personnelles que vous communiquez à Wnf cards.

Lors de vos contacts avec Wnf cards, certaines données vous concernant sont collectées et traitées. Étant donné que ces données permettent de vous identifier en tant que personne, il s’agit de « données à caractère personnel ».

Pour savoir quelles sont les données personnelles traitées par Wnf cards et dans quelle mesure Wnf cards les utilise de manière adéquate, vous pouvez consulter les rubriques suivantes :

 1. La présente déclaration et politique de respect de la vie privée
 2. Données à caractère personnel détenues par Wnf cards
 3. Traitement des données à caractère personnel par Wnf cards
 4. Partage des données à caractère personnel par Wnf cards
 5. Vos droits
 6. Politique de sécurité de Wnf cards
 7. Mineurs
 8. Données de contact

 

1. La présente déclaration et politique de respect de la vie privée

La présente déclaration et politique de respect de la vie privée s’applique à toutes les

données à caractère personnel vous concernant, collectées et traitées par Wnf cards.

Par l’utilisation du site Internet, des applications, boutiques en ligne et autres produits et services (mobiles) de Wnf cards, vous marquez votre accord avec l’application de la présente déclaration et politique de respect de la vie privée aux données à caractère personnel traitées par Wnf cards.

Wnf cards se réserve le droit de modifier à tout moment la présente déclaration et politique de respect de la vie privée. La version applicable peut être consultée à tout moment sur le site Internet de Wnf cards.

 

2. Données à caractère personnel détenues par Wnf cards

Les données suivantes peuvent être collectées et traitées de différentes manières par Wnf cards. Notamment :

Données que vous communiquez directement à Wnf cards

 • Données d’identification et de contact : nom, prénom, adresse et localité, adresse e-mail, numéro de téléphone ou de GSM, date de naissance, âge, sexe… ;
 • Données financières : numéro de compte bancaire, code BIC, nom du titulaire du compte… ;
 • Données de connexion relatives à un compte utilisateur : nom (d’utilisateur), adresse e-mail, mot de passe, question de sécurité et réponse à cette question, moments de connexion… ;
 • Informations relatives aux produits et/ou services que vous souhaitez commander, à vos produits ou services favoris, à vos centres d’intérêt, aux préférences que vous transmettez par le biais de nos sites Internet, applications, boutiques en ligne… (mobiles) ;
 • Réclamations ou feed-back formulés via nos canaux d’assistance à propos de votre expérience avec Wnf cards, remarques, suggestions, témoignages et toutes autres formes de feed-back ;
 • Autres données et contenu échangés, communiqués et partagés par vous-même par le biais des produits, sites Internet, applications, boutiques en ligne… (mobiles) de Wnf cards tels que, entre autres, du texte, des images, des enregistrements sonores… .

Données que vous communiquez en utilisant les sites Internet, applications et boutiques en ligne (mobiles)

Données issues d’autres sources

Wnf cards peut également collecter et traiter des données via d’autres sources telles que, entre autres, l’achat ou la location de données collectées par des fournisseurs qui se spécialisent dans cette activité, des partenaires de Wnf cards, des sources publiques, des médias sociaux… Les règles et préférences de ces fournisseurs seront applicables à l’utilisation de canaux de médias sociaux, et cette disposition est valable tant pour vous que pour Wnf cards.

Les sites Internet de Wnf cards peuvent contenir des liens renvoyant à d’autres sites. Ces sites Internet ne sont peut-être pas gérés par Wnf cards et peuvent avoir leur propre déclaration ou politique de respect de la vie privée. Wnf cards vous conseille vivement d’en prendre connaissance et décline toute responsabilité pour les sites Internet de tiers.

Vous n’avez pas l’obligation de communiquer vos données à Wnf cards ou d’accepter les traitements de celles-ci. Dans certains cas, il sera toutefois nécessaire de fournir des données personnelles à Wnf cards afin de permettre le déroulement optimal des prestations de services et le respect de la législation en vigueur.

3. Traitement des données à caractère personnel par Wnf cards

Les données à caractère personnel sont traitées par Wnf cards aux fins suivantes :

 • La conclusion et l’exécution d’un contrat avec vous , ainsi que la facturation, le suivi et laperception de ces factures, par le biais de tiers ou non ;
 • Le helpdesk ;
 • L’amélioration continue, l’entretien et l’optimisation de nos produits, services, sites Internet et applications (mobiles) et la sécurisation de ceux-ci, ainsi que l’optimisation de stratégies générales, commerciales et de marketing de Wnf cards ;
 • La personnalisation des produits à vous livrer et/ou services à vous fournir et des services d’aide correspondants, informations d’utilisation, messages d’entretien ou autres messages (électroniques) y relatifs ;
 • Le respect de la réglementation applicable à Wnf cards au sens le plus large ;
 • D’autres fins spécifiques pour lesquelles une autorisation distincte peut être demandée

4. Partage des données à caractère personnel par Wnf cards

Wnf cards peut échanger les données à caractère personnel traitées avec les sociétés mères et sœurs et les filiales au sein du groupe.

Si votre autorisation est légalement requise ou si nous estimons que votre autorisation est appropriée compte tenu des circonstances, nous vous la demanderons toujours avant de partager vos données personnelles ou de les transmettre à un pays situé en dehors de l’Espace économique européen.

Vos données personnelles sont exclusivement divulguées conformément à la présente déclaration et politique de respect de la vie privée et/ou si la loi l’exige.

Enfin, les données à caractère personnel peuvent toujours être rendues anonymes avant d’être partagées avec des tiers. Dans ce cas, vous ne pourrez jamais être identifié(e) grâce à l’anonymisation de vos données personnelles.

5. Vos droits

Vous avez à tout moment le droit de consulter et de corriger vos données personnelles traitées par Wnf cards.

Vous avez également le droit de supprimer vos données personnelles et d’en limiter l’utilisation et la transférabilité dans la mesure où la réglementation applicable le prévoit.

Vous pouvez contacter Wnf cards à cet effet aux coordonnées reprises au point 8 de la présente déclaration et politique de respect de la vie privée.

Vous avez également le droit de porter plainte auprès de l’autorité de contrôle.

6. Politique de sécurité de Wnf cards

Sécurisation des données

Afin de protéger au mieux vos données personnelles, Wnf cards prend toutes les mesures raisonnables et les meilleures pratiques sont appliquées pour éviter la perte, l’utilisation abusive, la divulgation, l’accès non autorisé ou l’altération de ces données à caractère personnel. Les mesures adéquates sont prises, tant sur le plan technique qu’organisationnel, pour assurer un niveau de sécurité suffisant.

Les données de paiement sont toujours protégées à l’aide des cryptages standard habituels utilisés pour protéger les informations financières sensibles.

Conservation des données

Wnf cards ne conservera pas vos données plus longtemps que nécessaire dans le cadre du traitement de celles-ci, en tenant compte de la mission de Wnf cards visant à pouvoir répondre correctement aux questions des clients, à pouvoir améliorer la qualité des produits et services et à respecter ses obligations légales.

7. Mineurs (enfants de moins de 16 ans)

Wnf cards ne collecte ou ne traite jamais délibérément des données à caractère personnel de mineurs sans l’accord d’un parent ou d’un tuteur, qui doit être donné pour utiliser les produits et services et les sites Internet, applications, boutiques en ligne… (mobiles) de Wnf cards et ensuite exercer les droits afférents aux données du mineur.

Si des données personnelles de mineurs étaient malgré tout traitées de bonne foi, Wnf cards les effacerait de ses fichiers dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance.

8. Données de contact

WNF Cards sprl
Zavelstraat 13
B-9190 Stekene
info@wnfplus.com
0032 (0) 3 789 00 66

BE 0412483788